Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEZEN A.U.B.! https://ubergeek.nl VEREIST OVERWEGING VOOR EN ALS VOORWAARDE OM U TOEGANG TE VERLENEN.

HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN https://ubergeek.nl ZIJN VERPLICHTE OVERWEGINGEN VOOR https://ubergeek.nl OM U HET RECHT TE GEVEN DEZE SITE TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF ERMEE TE INTERAGEREN.

ALLE PERSONEN WORDT DE TOEGANG TOT DEZE SITE ONTZEGD, TENZIJ ZIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID HEBBEN GELEZEN EN AANVAARD.

DOOR https://ubergeek.nl OF ENIGE BANNER, POP-UP OF RECLAME DIE EROP VERSCHIJNT TE BEKIJKEN, TE BEZOEKEN, TE GEBRUIKEN OF ERMEE TE INTERAGEREN, GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN https://ubergeek.nl.

ALLE PERSONEN ONDER DE 18 JAAR WORDT DE TOEGANG TOT https://ubergeek.nl ONTZEGD. ALS U JONGER BENT DAN 18 JAAR, IS HET ONWETTIG VOOR U OM https://ubergeek.nl OF DE INHOUD ERVAN OP WELKE MANIER DAN OOK TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF ER INTERACTIE MEE TE HEBBEN. https://ubergeek.nl ONTZEGT SPECIFIEK TOEGANG AAN PERSONEN DIE VALLEN ONDER DE CHILD ONLINE PRIVACY ACT (COPA) VAN 1998.

https://ubergeek.nl BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TOEGANG TE WEIGEREN AAN EEN PERSOON OF KIJKER OM WELKE REDEN DAN OOK. ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DAT U AANVAARDT ALS VOORWAARDE VOOR HET BEKIJKEN, IS HET https://ubergeek.nl TOEGESTAAN GEGEVENS EN INFORMATIE TE VERZAMELEN EN OP TE SLAAN MET HET OOG OP UITSLUITING EN VOOR VELE ANDERE DOELEINDEN.

DE GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGENDE PLICHT, ALS ONDERDEEL VAN DE TEGENPRESTATIE VOOR TOESTEMMING OM https://ubergeek.nl TE BEKIJKEN, OM ZICHZELF OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN WIJZIGINGEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, filialen of klanten, hierna gezamenlijk aangeduid als “Bezoekers”, zijn partij bij deze overeenkomst. De website en zijn eigenaars en/of beheerders zijn partijen bij deze overeenkomst, hierin aangeduid als “Website”.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijk schriftelijk contract met deze website hebt gesloten dat het tegendeel bepaalt, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, filialen of klanten niet het recht om deze informatie te gebruiken in een commerciële of openbare omgeving; zij hebben niet het recht om deze uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of delen van de inhoud van deze website te publiceren. Door de inhoud van deze website te bekijken stemt u in met deze voorwaarde van bekijken en erkent u dat elk ongeoorloofd gebruik onwettig is en u kan onderwerpen aan civiele of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud van, of gedeelten daarvan, met inbegrip van de databases, onzichtbare pagina’s, gelinkte pagina’s, onderliggende code, of andere intellectuele eigendom die de site kan bevatten, om welke reden dan ook te gebruiken voor welk gebruik dan ook. Niets. Bezoeker gaat akkoord met een schadevergoeding van US $ 100.000 naast de kosten en werkelijke schade voor schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het aanvaarden van deze bepaling een voorwaarde is voor het bekijken van de website en dat het bekijken van de website de aanvaarding ervan inhoudt.

EIGENDOM VAN WEBSITE OF RECHT OP GEBRUIK, VERKOOP, PUBLICATIE VAN INHOUD VAN DEZE WEBSITE

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door de website. Materiaal op de website moet worden geacht eigendom te zijn van en auteursrechtelijk beschermd. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de website. Gebruik van de inhoud van de website voor welke reden dan ook is niet toegestaan, tenzij dit gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de website.

HYPERLINKEN NAAR SITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN VERWIJZINGEN NAAR SITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de website, mag niemand een hyperlink maken van deze site, of delen daarvan, (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) naar de hunne om welke reden dan ook. Verder is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming te verwijzen naar de url (website adres) van deze website in commerciële of niet-commerciële media, noch is het toegestaan de site te ‘framen’. U stemt er uitdrukkelijk mee in met de Website samen te werken om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren en aansprakelijk te zijn voor alle schade. U stemt hierbij in met een vaste schadevergoeding van US $ 100.000,00 plus kosten en werkelijke schade voor het schenden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers nemen alle risico op zich bij het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u een uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst met de website hebt gesloten, kunt u niet vertrouwen op de juistheid van de hierin opgenomen informatie. De website geeft geen dergelijke garantie.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE DOOR INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. DE BEZOEKER AANVAARDT ALLE RISICO’S VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRUMPERENDE FACTOREN.

De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of enig persoon waarmee de bezoeker vervolgens communiceert als gevolg van corrupte code of gegevens die onopzettelijk op de computer van de bezoeker terechtkomen. Nogmaals, de bezoeker bekijkt en interageert met deze site, of banners of pop-ups of reclame die daarop getoond wordt, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op eigen risico. Website geeft geen garantie dat downloads vrij zijn van corrumperende computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het bekijken, gebruiken of interactie op welke wijze dan ook met deze site, met inbegrip van banners, reclame, of pop-ups, downloads, en als voorwaarde van de website om zijn rechtmatig bekijken mogelijk te maken, ziet Bezoeker voor altijd af van alle recht op schadeclaims van welke aard dan ook, gebaseerd op elke oorzakelijke factor die resulteert in elke mogelijke schade, ongeacht hoe afschuwelijk of uitgebreid, hetzij fysiek of emotioneel, voorzienbaar of onvoorzienbaar, zowel persoonlijk als zakelijk van aard.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat in het geval hij schade veroorzaakt, die de Website dient te vergoeden, de Bezoeker, als voorwaarde van het bekijken, belooft om de Website voor alles te vergoeden.

INZENDINGEN

Bezoeker stemt ermee in, als voorwaarde voor het bekijken, dat elke communicatie tussen Bezoeker en Website wordt beschouwd als een inzending. Alle inzendingen, met inbegrip van gedeelten daarvan, afbeeldingen daarop, of een van de inhoud van de inzending, wordt het exclusieve eigendom van de Website en kan worden gebruikt, zonder verdere toestemming, voor commercieel gebruik zonder extra vergoeding van welke aard dan ook. Bezoeker stemt ermee in om alleen die informatie te communiceren aan de Website, die hij voor altijd wenst toe te staan aan de Website om te gebruiken op elke manier die hij geschikt acht. “Inzending” is ook een bepaling van het Privacybeleid.

KENNISGEVING

Bezoeker is geen aanvullende kennisgeving van welke aard dan ook om welke reden dan ook verschuldigd en Bezoeker verklaart uitdrukkelijk ermee in te stemmen dat afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of interactief te gebruiken.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de vergoeding die de Website vereist voor het bekijken, gebruiken of interageren met deze website, stemt de Bezoeker in met bindende arbitrage voor elke claim, geschil of controverse (“CLAIM”) van welke aard dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortvloeit uit of verband houdt met deze aankoop, dit product, met inbegrip van vragen, privacykwesties en gebruiksvoorwaardenkwesties.

Arbitrage zal worden uitgevoerd volgens de regels van de American Arbitration Association die van kracht zijn op de datum dat een geschil wordt voorgelegd aan de American Arbitration Association. Informatie over de American Arbitration Association, haar regels en haar formulieren zijn verkrijgbaar bij de American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. De hoorzitting zal plaatsvinden in de stad of het arrondissement van de verkoper.

In geen geval zal de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant het recht hebben om naar de rechtbank te stappen of een juryrechtspraak te hebben. De kijker, bezoeker, het lid, de abonnee of de klant zullen niet het recht hebben om deel te nemen in pre-trial ontdekking behalve zoals voorzien in de regels; u zult niet het recht hebben om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een groep eisers met betrekking tot om het even welke eis die aan arbitrage onderworpen is; de beslissing van de arbiter zal definitief en bindend zijn met beperkte rechten van beroep.

De winnende partij zal door de andere partij worden vergoed voor alle kosten die verband houden met de arbitrage van het geschil, met inbegrip van advocaatkosten, incassokosten, onderzoekskosten, reiskosten.

JURISDICTIE EN RECHTSGEBIED

Indien enige aangelegenheid met betrekking tot deze aankoop voor een rechtbank wordt gebracht, pre- of post-arbitrage, stemt de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant ermee in dat de enige en juiste jurisdictie de staat en stad is die wordt aangegeven in de contactinformatie van de web-eigenaar, tenzij hier anders aangegeven. In het geval van een proces in een federale rechtbank, zal de juiste rechtbank de federale rechtbank zijn die het dichtst bij het adres van de Verkoper ligt.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant stemt ermee in dat het toepasselijk recht in alle gevallen dat van de staat van de Verkoper zal zijn.

CONTACTINFORMATIE

De Verkoper van dit product is:
Postadres:
Ubergeek
Oudhuizerstraat 31
7382 BS, Klarenbeek
Nederland

Contact Email: info@ubergeek.nl, Alle rechten voorbehouden.